Privacy Policy

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring. Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt. Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden. Opmerking over de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking voor deze website is: Stremmer Sand + Kies GmbH Raiffeisenstraße 24 46244 Bottrop-Kirchhellen, Deutschland Telefon: +49 (0) 2045 9542-0 E-mail: info@stresan.de Fax: +49 (0) 2045 9542-20 Directeuren: Heinrich Fiele, Lars Fiele De verantwoordelijke instantie is die natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.). Wettelijk vereiste functionaris voor gegevensbescherming We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld. U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op info@stresan.de of met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens. 2. Welke gegevensbeschermingsrechten kan ik als betrokkene geldend maken? Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking. Recht van bezwaar tegen de gegevensregistratie in bijzondere gevallen alsook tegen de verwerking voor direct mail (art. 21 AVG). Als de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid e) of f) AVG, hebt u altijd het recht, om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen. De rechtsgrond waarop een verwerking is gebaseerd, haalt u uit deze Privacyverklaring. Als u bezwaar indient, zullen wij uw desbetreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 al. 1 AVG). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct mail, dan hebt u het recht te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke direct mail; dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit verbonden is met zulke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct mail (bezwaar volgens art. 21 al. 2 AVG). Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermoede schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen. Het postadres van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen Kavalleriestraße 2-4 40213 Düsseldorf Recht van gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is. SSL- of TLS-codering Deze webpagina maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als domeinbeheerder kunt sturen. U herkent een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en er een vergrendelingssymbool in uw browserregel verschijnt. Gegevens die bij ons worden ingediend, kunnen niet door derden worden gelezen als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld. Herkomst, blokkeren, wissen en informatie Tenzij dit in strijd is met nadere bepalingen, hebt u het recht: • Volgens art. 7 alinea 3 AVG uw eens gegeven toestemming te allen tijde bij ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op basis van uw toestemming plaatsvond, in de toekomst niet meer mogen uitvoeren. • Volgens art. 15 AVG informatie te verzoeken over uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie over het verwerkingsdoel, de categorie persoonsgegevens alsook de herkomst ervan, de categorie ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden geopenbaard, alsook het doel en de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien ze niet bij ons zijn verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel veelzeggende informatie over de details; • volgens art. 16 AVG onmiddellijk de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen; • volgens art. 17 AVG de uitwissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, indien niet de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de uitvoering na een wettelijke plicht, op basis van het openbaar belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is; • volgens. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de uitwissing ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u ze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend; • volgens art. 19 AVG: bij kennisgeving rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking geldend hebt gemaakt tegenover de verantwoordelijken. Indien geldend gemaakt, zijn deze verplicht alle ontvangers aan wie ze de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebben geopenbaard, deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht informatie te krijgen over deze ontvangers. • volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verschaft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verlangen; en • volgens art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. Normaal gesproken kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplaats richten. Alle verzoeken om informatie, inlichtingen of bezwaren tegen gegevensverwerking richt u tot info@stresan.de of het adres dat wordt genoemd in ons impressum. Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Dit recht op beperking van de verwerking bestaat in de gevallen die worden genoemd in art. 18 AVG. Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de uitwissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze desondanks nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, hebt u het recht, in plaats van de uitwissing, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Als u een bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 al. 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Als u de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt. Bezwaar tegen reclame via e-mail Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben) voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails. Privacy van kinderen. We proberen geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar. Als een dergelijke persoon persoonlijke informatie via de Websites indient, zullen we die informatie verwijderen zodra we ons bewust worden van hun leeftijd en daarna zullen we deze niet gebruiken voor welk doel dan ook. 3. Gegevensverzameling op onze website Cookies De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. Deze website maakt gebruik van de volgende cookies: tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik), permanente cookies (gebruik voor beperkte duur), third-party cookies (van derden), flash cookies (blijvend gebruik). a) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert op de website. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit. Zonder het gebruik van cookies kunnen bepaalde functies van onze internetpagina niet worden gebruikt. Hiervoor is het nodig dat nadat de pagina wordt veranderd, de browser opnieuw kan worden herkend. b) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. c) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanname van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u eventueel geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. d) De gebruikte flash cookies worden niet geregistreerd door uw browser, maar door uw flash-plug-in. Deze slaan de noodzakelijke gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van de flash cookies wilt, moet u een gepaste add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox via: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy of Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert, alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn. Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f) AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Als de gebruiker toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies voor analysedoeleinden, vormt deze toestemming de rechtsgrond volgens art. 6 alinea 1 lid a) DS-GVO. Server-logbestanden De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn: • Browsertype en browserversie • Gebruikt besturingssysteem en de interface • Verwijzende URL • Hostnaam van de toegangscomputer • Datum en tijd van het serververzoek • IP-adres • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) • Inhoud van het verzoek (concrete pagina) • Toegang tot Status / HTTP-status code • elke overgedragen hoeveelheid gegevens • Taal en versie van de browsersoftware. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen. De registratie van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave van optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden geregistreerd. Contactformulier Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a) AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. Een verdergaande verwerking en gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of marktonderzoek vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. De volgende gegevens worden verzameld op het tijdstip dat het bericht wordt verstuurd: (1) IP-adres van de gebruiker (2) Registratietijd (datum en tijd) (3) E-mailadres van de gebruiker (4) Achternaam, voornaam van de gebruiker (5) Postadres / afleveradres van de gebruiker (6) telefoonnummer van de gebruiker (7) Gebruiksdoel (8) Bedrijfsnaam (vrijwillig) (9) indien van toepassing, algemene persoonlijke of zakelijke informatie in het berichtveld (optioneel) Om in het kader van de verzendprocedure uw gegevens te kunnen verwerken, vragen wij u om de toestemming van de gebruiker en verwijzen wij naar deze Privacyverklaring. Via en alternatief aangemaakt e-mailadres: info@stresan.de kan eveneens contact worden opgenomen, in het kader waarvan dan de samen met de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker door onze onderneming worden opgeslagen. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lid a) AVG. Als de contactopname per e-mail dient om een contract af te sluiten, is hier de rechtsgrond art. 6 alinea 1 lid. b) AVG. Onze onderneming verwerkt de persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor het doel en voor de verwerking van de contactopname. Hier ligt ook het gerechtvaardigd belang, dat voor de verwerking nodig is, als de contactopname plaatsvindt per e-mail. De verwerking van andere persoonsgegevens tijdens de verzendprocedure is gebaseerd op het voorkomen van eventueel misbruik van het contactformulier, alsook de garantie van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het behalen van het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, worden ze gewist. Persoonsgegevens die uit het invoermasker van het contactformulier op de website zijn verzameld of naar ons zijn gestuurd via e-mail zijn niet meer nodig als er geen communicatie meer plaatsvindt met de gebruiker. Dit is het geval als bij beschouwing van de toedracht duidelijk wordt dat deze ook voor de toekomst beëindigd is en er geen verdere communicatie meer plaatsvindt. Extra persoonsgegevens die wij tijdens de verzendprocedure hebben verzameld, worden binnen een termijn van zeven dagen gewist. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Bij contactopname per e-mail kan de gebruiker op elk tijdstip zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Verdere communicatie kan dan echter niet meer plaatsvinden, omdat alle persoonsgegevens, die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen in dit geval zijn gewist. Aanvraag per e-mail, telefoon of fax Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonsgegevens die daaruit voortkomen (voor- en achternaam, e-mailadres, reden van de aanvraag, telefoonnummer) voor het doel van de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 lid b) AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op onze toestemming (art. 6 alinea 1 lid a) AVG) en/of op ons rechtmatig belang (art. 6 alinea 1 lid f) AVG), omdat wij een rechtmatig belang hebben bij de efficiënte verwerking van de aan ons gerichte aanvragen. De gegevens die ons worden verzonden via contactaanvragen blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast. Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens) Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als ze nodig zijn voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen indien dit nodig is om de gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de dienst of met de gebruiker af te rekenen. De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 4. Integratie van diensten en inhoud van derden Wij zetten in ons online-aanbod op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), inhoud of service-aanbiedingen van derde aanbieders in, om hun inhoud en services, zoals video's of lettertypen te integreren (hierna gezamenlijk ‘inhoud’). Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieder van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen zenden. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze inhoud. We doen ons best om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen verder zogenoemde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook ‘webbakens’ genoemd) voor statistische doeleinden of marketingdoeleinden gebruiken. Door de ‘pixeltags’ kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geanalyseerd. De pseudonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijd van het bezoek alsook meer informatie over het gebruik van ons online-aanbod bevatten, alsmede met zulke informatie uit andere bronnen kunnen worden verbonden. Kruisverwijzingen ('links'): Links naar andere aanbieders worden alleen als service aangeboden. Wij hebben geen van de websites die via links met deze site zijn verbonden, gecontroleerd, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid daarvan. Links naar andere websites leiden ertoe dat u de site van Stremmer Sand + Kies GmbH verlaat. De websites die via links zijn verbonden, staan niet onder onze controle. Wij nemen geen garantie of aansprakelijkheid op ons voor webcasting en andere vormen van koppeling met websites van derden. Het gebruik vindt plaats op uw eigen risico en zonder onze toestemming. 5. Analysetools en reclame WordPress Stats Deze website maakt gebruik van WordPress Tool Stats, om bezoeken statistisch te analyseren. Aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats maakt gebruik van zogenoemde cookies die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt op servers in de VS opgeslagen. Uw IP-adres wordt na de verwerking en vóór de opslag geanonimiseerd. WordPress Stats-cookies blijven op uw eindtoestel tot u ze wist. De opslag van WordPress Stats--cookies en het gebruik van deze analysetool gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van onze website beperkt zijn. U kunt bezwaar maken tegen de verzameling en het gebruik van uw gegevens voor de toekomst door met een klik op deze link een opt-out-cookie in uw browser te plaatsen: https://www.quantcast.com/opt-out/. Als u de cookies op uw computer wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen. Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics verwerkt zogenoemde 'cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding “anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Een directe identificatie van een persoon kan daardoor worden uitgesloten. Indien de gegevens die over u verzameld worden persoonlijk identificeerbaar zijn, worden ze dus meteen weggehaald en worden de persoonsgegevens daardoor meteen gewist. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 alinea 1 pagina 1 lid f) AVG. Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 alinea 1 lid f) AVG. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker maakt het voor ons mogelijk het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wij zijn door de analyse van de verkregen gegevens in staat informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan constant te verbeteren. In dit doel ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 al. 1 lid f) AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruiker aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze website gebruikt de functie ‘Democratische gegevens’ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van reclame van Google die gebaseerd is op interesses, alsook uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt op elk moment deze functie via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling'. De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en resultaatniveau, die met cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ID), of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 26 maanden geanonimiseerd of gewist. Gegevens hierover ziet u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de. You can refuse the use of Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set on the computer, which prevents the future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 6. Plug-ins en tools Google Web Fonts Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde web fonts, een dienst van de firma Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Bij het bezoek van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser cache, om teksten en lettertypes juist weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat via uw IP-adres onze website is bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f) AVG. Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt https://developers.google.com/fonts/faq u onder en in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google Maps Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f) AVG. Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Gebruik van Social Media plug-ins Momenteel maken wij gebruik van de volgende social-media-plug-ins: Facebook, Instagram. We maken hierbij gebruik van de zogenoemde 2-klik-oplossing. Dat wil zeggen dat als u onze website bezoekt, er aanvankelijk geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van deze plug-in. U herkent de aanbieder van de plug-in via de markering op het veld, aan zijn beginletter en het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop rechtstreeks te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klinkt en het zo activeert, ontvangt de plug-inaanbieder de informatie dat u de desbetreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Bij Facebook en Instagram wordt volgens informatie van de desbetreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u overgedragen aan de desbetreffende plug-inaanbieders daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-inaanbieder de gegevensverzameling in het bijzonder via cookies uitvoert, adviseren wij u om alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen voordat u op het veld met grijze achtergrond klikt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingen, en zijn niet bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-inaanbieder hebben wij geen informatie. De plug-inaanbieder slaat deze gegevens op als gebruikersaccount en gebruikt ze voor advertenties, marktonderzoek en/of passende vormgeving van zijn website. Zo'n analyse vindt in het bijzonder plaats (ook bij niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van passende advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht op bezwaar tegen het aanmaken van dit gebruiksprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening ervan tot de desbetreffende plug-inaanbieder moet richten. Via plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen vormgeven voor u als gebruiker. Rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is art. 6 alinea 1 pagina 1 lid f) AVG. De gegevens worden doorgestuurd ongeacht of u een account bij de plug-inaanbieder hebt en daar bent ingelogd of niet. Wanneer u bent ingelogd bij de plug-inaanbieder, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account bij de plug-inaanbieder. Wanneer u klikt op de geactiveerde knop, en bijv. de website koppelt, slaat de plug-inaanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij adviseren u om regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig, in het bijzonder echter voordat u op de knop klikt, zodat u kunt vermijden dat uw profiel wordt toegewezen bij de plug-inaanbieder. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-inaanbieder vindt u in de volgende privacy-verklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer. Adressen van de respectieve plug-inaanbieders en URL met hun privacy-verklaringen: a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other-applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-everyoneinfo. b) Instagram. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich; weitere Informationen zur Datenerhebung: https://help.instagram.com/5810661655818702. Integratie van YouTube-video’s Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online-aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en vanaf onze website meteen kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal ingebeld in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de onder 3 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door het bezoek aan onze website krijgt YouTube de informatie dat u de desbetreffende suppagina's van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of deze derde aanbieder een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u bent ingelogd, of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks bij uw account ingedeeld. Als u de indeling van uw profiel bij YouTube wilt tegengaan, moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersaccount en gebruikt ze voor advertenties, marktonderzoek en/of passende vormgeving van zijn website. Zo'n analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor de plaatsing van passende advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht op bezwaar tegen het aanmaken van dit gebruiksprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening ervan tot YouTube moet richten. Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 alinea 1 lid f) AVG. Via plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen vormgeven voor u als gebruiker. Informatie van de derde aanbieder: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de und https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Videoadvies Als u via videoadvies contact met ons wilt opnemen, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a) AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u invult op het reserveringsformulier blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. Een verdergaande verwerking en gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of marktonderzoek vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. De volgende gegevens worden verzameld op het tijdstip dat het bericht wordt verstuurd: (1) IP-adres van de gebruiker (2) Registratietijd (datum en tijd) (3) E-mailadres van de gebruiker (4) Achternaam, voornaam van de gebruiker Om in het kader van de verzendprocedure uw gegevens te kunnen verwerken, vragen wij u om de toestemming van de gebruiker en verwijzen wij naar deze Privacyverklaring. Onze onderneming verwerkt de persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor het doel en voor de verwerking van de contactopname. Hier ligt ook het gerechtvaardigd belang dat voor de verwerking nodig is als de contactopname plaatsvindt per e-mail. De verwerking van andere persoonsgegevens tijdens de verzendprocedure is gebaseerd op het voorkomen van eventueel misbruik van het contactformulier, alsook de garantie van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het behalen van het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, worden ze gewist. Persoonsgegevens die uit het invoermasker van het contactformulier op de website zijn verzameld of naar ons zijn gestuurd via e-mail zijn niet meer nodig als er geen communicatie meer plaatsvindt met de gebruiker. Dit is het geval als bij beschouwing van de toedracht duidelijk wordt dat deze ook voor de toekomst beëindigd is en er geen verdere communicatie meer plaatsvindt. Extra persoonsgegevens die wij tijdens de verzendprocedure hebben verzameld, worden binnen een termijn van zeven dagen gewist. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Bij contactopname per e-mail kan de gebruiker op elk tijdstip zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Verdere communicatie kan dan echter niet meer plaatsvinden, omdat alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, in dit geval zijn gewist. De videoadviestool wordt beschikbaar gesteld door Snapview. Informatie van de aanbieder over gegevensbescherming vindt u onder: a) Snapview GmbH, Schwanthalerstr. 22, 80336 München, Deutschland; weitere Informationen zur Datenerhebung von Snapview: https://www.snapview.de/datenschutz/. 7. Aanpassingen Wij behouden het recht deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te actualiseren. Actualiseringen van deze Privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd en gelden vanaf hun publicatie op deze website. Wij raden aan deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van actualiseringen. Vanaf: juli 2019
Scroll naar boven